North America

North America Ports

Export To  NYCMRLCHICHRMIAHOUALTVRCLBGOAKVCR
Varna 29 27 33 32 27 34 32 30 37 49 45
Saloniki 27 25 21 31 26 32 30 28 36 48 44
Constanza 30 28 34 33 28 35 33 31 38 50 46

 

Import FromNYCMNRCHICHRMIAHOUALTVRCLBGOAKVCR
Varna 36 37 40 38 37 31 33 34 49 41 45
Saloniki 32 33 36 34 33 27 29 30 44 36 39
Constanza 35 36 39 37 36 30 32 33 48 40 44
>> Switch from mobile to full layout >> Switch from full layout back to mobile